Om MGNF

Styret og administrasjon

Daglig leder

Birgitte Bay

E-post: birgitte@mgnf.no
Telefon: 476 22 653

Prosjektleder

Ole Jakob Grauphaugen

E-post: oj@mgnf.no
Telefon: 930 84 562

Styreleder

Janne Kolås

Krible Design
E-post: janne@krible.no
Telefon: 908 52 502

Styremedlem

Morten Randen

Tinde Hytter
E-post: morten.randen@tindehytter.no
Telefon: 932 36 751

Styremedlem

Jostein Tromsnes

Øvre Tromsnes
E-post: jl-troms@online.no
Telefon: 977 89 001

Styremedlem

Svein Skurdal

Krokkasser.no
E-post: svein@krokkasser.no
Telefon: 991 10 404

Styremedlem

Ivar Nord

Gålå Handel
E-post: ivarnord@live.no
Telefon: 902 25 915

Styremedlem

Therese Heramb

Glimt Media
E-post: therese@glimt-media.no
Telefon: 415 17 620

Historikk

2004 – Midt-Gudbrandsdal Næringsforening blir etablert

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening ble etablert i september i 2004. Bakgrunnen var at bo- og arbeidsregioner som ikke hadde fått gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift (DA) på starten av 2000-tallet ble kompensert med næringsretta midler øremerka til regional utvikling. Flere regionale næringsforeninger oppstod på denne måten på denne tiden, inkludert «naboen» Nord-Gudbrandsdal Næringsforening. Et interimstyre bestående av Jarleif Haugen, Bjørg Dokken, Knut Magne Tofte, Nina Berge Rudi og Geir Jostein Horten fikk etablert Midt-Gudbrandsdal Næringsforening.

Det aller første årsmøtet ble gjennomført på Hundorp Dale-Gudbrands Gard 17. mars 2005. Her ble Jarleif Haugen valgt som styreleder, og resten av styret bestod av Ole Kristian Rudland, Knut Magne Tofte og Hilde Nustad. Knut Brandrud ble ansatt som prosjektmedarbeider i 50 % stilling fra 1. mai 2005. Dette ble starten av MGNF! Fra årsberetningen 2005 kan vi lese at «de viktigste sakene har vært knyttet til å få på plass driften av foreninga, med bl. a. ansettelse av prosjektmedarbeider, etablering av medlemsregister, regnskapsførsel og finansiering av driften.» I tillegg ble en av de viktigste tradisjonene til MGNF startet; utdelingen av den årlige Verdiskapingsprisen. Den første prisen gikk til Gunnar Horten. Les mer om Verdiskapingsprisen og tidligere vinnere her.

MGNF – en samlende, engasjert og modig samfunnsaktør i Midt-Gudbrandsdalen gjennom tidene

MGNF har siden 2004 vært et inkluderende fellesskap av og for verdiskapere i regionen. Medlemsorganisasjonen, interesseforeningen og bedriftsnettverket MGNF startet med ni medlemmer i 2004, og har vokst jevnt og trutt siden. I dag er det i overkant av 170 medlemmer – se hele oversikten her. I tillegg til å være næringslivets talerør i ulike forum og saker, har MGNF gjennom årene vært en bidragsyter i tema som samferdsel, utdanning, stedsutvikling og regionalt samarbeid i Midt-Gudbrandsdalen. De tradisjonsrike studieturene i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har vært en attraktiv møteplass som har bidratt til både nettverksbygging og faglig påfyll.

I 2020 ble det gjennomført en strategiprosess for å få på plass en grunnmur for videre vekst og utvikling i foreninga. I forkant kom medlemmene med innspill på hva de mente var viktig at MGNF jobbet med framover. Styret tok med seg dette, og diskuterte foreningens styrker, svakheter, muligheter og utfordringer. Resultatet ble en større bevissthet rundt MGNF sin rolle og retning fremover. MGNF sin visjon er å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen. Her kan du lese om hvilke strategier som skal bidra til dette. I dag fungerer det slik at det blir utarbeida en årlig handlingsplan basert på både strategiene og innspill fra medlemmene. Handlingsplanen blir sendt på høring hos medlemsbedriftene og behandlet på årsmøtet. Medlemsbedrifter som ønsker å nå ut til resten av medlemsnettverket utenom de fastsatte møtearenaene, kan benytte seg av foreningens medlemsgruppe på Facebook; Midt-Gudbrandsdal Næringsforum.

Handlingsplan

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og vekstmuligheter for næringslivet i regionen.

Foreningen skal ha en pådriverrolle i å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

Visjon

MGNF vil forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen.

Misjon

Hva kjennetegner måten vi jobber på, og hva vi jobber med?

Vi er åpne og inspirerer til engasjement, og vi jobber aktivt for å skape kultur for informasjonsdeling. Vi skaper spennende arenaer for nettverksbygging og kompetanseheving. I tillegg driver vi holdningsskapende arbeid,
der det er naturlig å fremsnakke hverandre og være rause med hverandre.

Verdier

Samlende

Vi utvikler MGNF til en næringsforening som gir merverdi for medlemmene ut ifra dagens og morgendagens behov.

Modig

Vi er en pådriver for å øke kompetansen i regionen.

Engasjert

Vi bidrar til å skape sosiale og faglige møteplasser av og for næringslivet.

Fem strategier for MGNF

Dette skal vi arbeide med for å oppnå visjonen.

Vekst

Vi utvikler MGNF til en næringsforening som gir merverdi for medlemmene ut ifra dagens og morgendagens behov.

Handel

Vi tilrettelegger for økt intern handel i regionen.

Samarbeid

Vi har en aktiv rolle i å samle Gudbrandsdalen som helhet.

Kompetanse

Vi er en pådriver for å øke kompetansen i regionen.

Møteplasser

Vi bidrar til å skape sosiale og faglige møteplasser av og for næringslivet.

Samarbeidspartnere

Vi vil først og fremst takke våre tre hovedsamarbeidspartnere; SpareBank1 Gudbrandsdal, Eidsiva Bredbånd og Gudbrandsdal Energi Holding. I tillegg er Skåppå, Ringebu kommune, Sør-Fron kommune, Nord-Fron kommune og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen viktige støttespillere i arbeidet med å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen. 

Scroll to Top