Oppfølging av samarbeidsavtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Disse gjør det mulig for oss å jobbe for å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen. 

Oppfølging av samarbeidsavtaler

Vår første strategi er VEKST – vi utvikler MGNF til en næringsforening som gir merverdi for medlemmene utifra dagens og morgendagens behov.


Det krever at vi er samlende, engasjerte og modige, og har den kompetansen og kapasiteten i egen organisasjon som kreves for jobben som skal gjøres. MGNF har satset på egen organisasjonsutvikling og vekst de senere årene for å rigge foreninga for framtida. I 2019 hadde vi en strategiprosess der vi fikk innspill fra medlemmene på hva de ønsket at vi fokuserte på fremover. Vi kartla egne styrker, svakheter, muligheter og utfordringer for å stake ut kursen framover. Resultatet ble grunnmuren for videre utvikling; ny visjon, misjon, verdier og strategier.

På bakgrunn av dette arbeidet inngikk vi i 2021 samarbeidsavtaler med Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding, i tillegg til Visit Lillehammer. Vi utvida administrasjonen ved å ansette en prosjektleder, og satsa på medlemsvekst. Vi er i kontinuerlig utvikling som forening, og etterstreber å yte god medlemsservice samtidig som vi gjennomfører en målretta handlingsplan. Det er mulig i stor grad takket være våre hovedsamarbeidspartnere. 

Medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på minimum én aktivitet i måneden, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Oppfølging av samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Disse gjør det mulig for oss å jobbe for å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen.

Arrangere verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

Vi vil undersøke interessen for å reise på en ny studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Næringslivets representant i Midt-Gudbrandsdalen

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møte med blant andre Midtdals-kommunene, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, virkemiddelapparatet (næringssjefene og Skåppå), Karriere Oppland Gudbrandsdal, NAV og Vinstra vidaregåande skule.

Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. Herunder vil vi videreføre samarbeidsavtalen med Visit Lillehammer, som innebærer å produsere innhold fra Gudbrandsdalen til Visit Lillehammer sine kanaler. Vi vil vurdere andre prosjekt opp mot relevans og kapasitet.

Ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne, for å aktivt imøtekomme utfordringer knyttet til demografi og rekruttering til regionen.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top