Styrkende samarbeidsavtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Disse gjør det mulig for oss å jobbe for å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen. 

Styrkende samarbeidsavtaler

Vår første strategi er VEKST – vi utvikler MGNF til en næringsforening som gir merverdi for medlemmene utifra dagens og morgendagens behov.

Det krever at vi er samlende, engasjerte og modige, og har den kompetansen og kapasiteten i egen organisasjon som kreves for jobben som skal gjøres. MGNF har satset på egen organisasjonsutvikling og vekst de senere årene for å rigge foreninga for framtida. I 2019 hadde vi en strategiprosess der vi fikk innspill fra medlemmene på hva de ønsket at vi fokuserte på fremover. Vi kartla egne styrker, svakheter, muligheter og utfordringer for å stake ut kursen framover. Resultatet ble grunnmuren for videre utvikling; ny visjon, misjon, verdier og strategier.

På bakgrunn av dette arbeidet inngikk vi i 2021 samarbeidsavtaler med Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding, i tillegg til Visit Lillehammer. Vi utvida administrasjonen ved å ansette en prosjektleder i 50 % stilling, og satsa på medlemsvekst. I 2022 kan vi for første gang investere i en prosjektleder i 100 % i tillegg til daglig leder. 

Vi er i kontinuerlig utvikling som forening, og etterstreber å yte god medlemsservice samtidig som vi gjennomfører en målretta handlingsplan. Det er mulig i stor grad takket være våre hovedsamarbeidspartnere. 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende..

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapingskonferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top